ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะ 1 ปี ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต1, นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผอ.รร.บ้านปางเป๋ย ,นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางสมรี เกิดกล่ำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ,นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคล,นางสินีนาฎ ทองบ้านทุ่ม ผอ.รร.ป่าแลวหลวงวิทยา ประธานกลุ่มโรงเรียนสันติสุข คณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนสันติสุข ประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ในระยะ1ปี ของ นายสุวรินทร์ กันชนะ ผอ.ร.ร.บ้านป่าแดด อำเภอสันติสุข ตามมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินของ ก.ค.ศ.ในบริบท 10 ตัวชี้วัด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงาน องค์กรในเขตบริการเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมินฯ