สพป.น่าน 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสืบสานปัญญา นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนอำเภอละๆ 1 คน และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะกรรมการพิจารณาในการจัดตั้งงบประมาณ

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว