การอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน จัดให้มีการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันสังคม และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ ตามกฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามเกณฑ์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจและอารมณ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว