ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขา กพฐ. ติดตามเร่งรัดนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการนี้ได้ประชุมชี้แจงและติดตามนโยบาย “การบริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน” และ”โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง” กับผู้บริหารการศึกษาได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่านเขต 1 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายเจริญชัย ศักดิ์พีรเดช ผอ.สพม.37 แพร่-น่าน และผู้เกี่ยวข้อง ได้เน้นย้ำให้ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ จะได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนได้มีความพร้อมทุกด้านและสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้านมัธยมศึกษา สพม.37 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว