การถ่ายทำกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 10 ปี

วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทำวีดีทัศน์เส้นทางความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จึงมอบหมายให้นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก และแจ้งให้นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ในฐานะคณะทำงานในการถ่ายทำวีดีทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว