ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานและเทคนิคการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผน3ระดับ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการรายงานผลการดำเนินงานและเทคนิคการเขียนโครงการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และความเข้าใจในการเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการให้สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ และเพื่อรองรับการจัดเตรียมข้อมูลโครงการหรือการดำเนินงานในการนำเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)