ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.บึงกาฬ วันที่ 20 ต.ค. 63

สพป.น่านเขต1 ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.บึงกาฬ และคณะ
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นตัวแทนในการให้การต้อนรับ นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกบึงกาฬ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มีการบริหารจัดการในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผลต่อผู้เรียน โดยดูจากผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิเพิ่มขึ้นทุกปี ในการนี้คณะที่เดินทางมาศึกษาดูงาน จำนวน 90 คน ประกอบด้วย ทีมบริหาร สพป.บึงกาฬ ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว