ปฐมนิเทศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ปฐมนิเทศและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ACCESS SCHOOL PROJECT) ในการนี้ได้มีการจัดวงเสวนาวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยคนน่าน เพื่อเด็กน่าน ผ่านการสอนคิด”โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ACCESS SCHOOL PROJECT) มีผู้ร่วมวงเสวนาประกอบด้วย นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ดร.ยุพิณ บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายวีระพงษ์ หาญณรงค์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดน่าน นางสาวรุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมและนโยบาย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และนางสาวบุญฑริก ซื่อสัตย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านฮากฮาน พิธีกรดำเนินรายการโดย นางสิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ การเสวนาในวันนี้ ได้มีผู้บริหารและคณะครู ตลอดจนศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม และผลจากการเสวนาในวันนี้จะทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในทุกสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว