อบรมปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี่ 1 – 3 Coding grade 1 – 3 Teacher( C 4 T-2)”

                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 Coding grade 1 – 3 Teacher ( C 4 T-2)”<br>วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปี่ 1 – 3 Coding grade 1 – 3 Teacher ( C 4 T-2)” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการอสนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นศูนย์การอบรม การอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพแก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้สามารถประยุกต์ทักษะ ความรู้ และเจตคติ นำไปสู้การพัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายการอบรมในวันนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน และโรงเรียนราชประชานุเตราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 รวมจำนวน 150 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 200,000 บาท พร้อมวิทยากร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย นางสาวพรพิมล ตั้งชัยศิน นางสาววชิรพรรณ ทองวิจิตร และ นายสราวุธ มีศรี พร้อมนี้ได้มีคณะศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนายสุรชาติิภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม 

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว