ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 3 ก 408 พร้อมด้วย นางพนิตพร ไทนอ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวปารณีย์ ทาอาจ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และนายสมัย ศิริวงค์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง เดินทางนำเงินและสิ่งของไปมอบให้ข้าราชการครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านครกคำ ตำบลตาลชุม และโรงเรียนบ้านปงสนุก ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา โดยเป็นเงินที่มาจากการะดมทุน ตามโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการให้ความช่วยเหลือในวันที่ มีข้าราชการครูที่ได้รับผลกระ จำนวน 7 คน นักเรียน 15 คน
/ มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว