อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปลูกฝังเจตคติที่ดีให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนรักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมอบรมในวันนี้มีคุณครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสังกัดเทศบาลเมืองน่าน เข้ารับการอบรม จำนวน 170 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถ ทั้งเทคนิควิธีการและแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงาน มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว