ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมคณะทีมบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(ภายใต้เขตสุจริต) โดยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 2 เขต และบุคลากรทางการศึกษา ต่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด ภายใต้แนวคิดน่าน พะเยา เราพี่น้องกัน มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว