คณะถ่ายทำและเก็บข้อมูลเพื่อผลิตชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์การเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน” ณ. รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)

25 กันยายน 2563 นางณัชยา เม็นไธสง รอง ผอ. สนก. สพฐ. นำคณะถ่ายทำและเก็บข้อมูล ตามโครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน เพื่อผลิตชุดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน “ศาสตร์การเรียนรู้รักษ์ป่าน่าน” ณ. รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร ถอดบทเรียนความสำเร็จ โครงการยุวฑูตความดีสู่การพัฒนาจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอละสิ่งแวดล้อม “ รักษ์ป่าน่าน” ในชื่อตอน “ เล่าขานตำนานยุวฑูตความดี สู่นักอนุรักษ์น้อย” โดยท่าน ผอ. วรวรรณ แสงศิริโรจน์ รอง ผอ. รร.และคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลประกอบการถ่ายทำ โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน วิชา Is (Independent study) ของคุณครูสายสุนีย์ รักษาพล เป็นห้องเรียนและคุณครูต้นแบบ