พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติจริง :: การพัฒนาสมรรถนะทางภาษาและกิจกรรมบ้านนักวิทย์ฯ

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 สู่การปฏิบัติจริง ตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน : กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะตามพัฒนาการทางภาษาสำหรับนักเรียนปฐมวัย ที่สอดคล้องกับสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบกล่องพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแก่โรงเรียนที่เข้าอบรม จำนวน 10 โรงเรียน มอบหนังสือชุดพัฒนาสมรรถนะทางภาษาเด็กปฐมวัย จำนวน 30 ชุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนตลอดจนครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2561 และสามารถนำหลักสูตรนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนในระดับปฐมวัยมีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3R8C) 3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithmatic-มีทักษะในการคำนวณ
8C คือ
Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้
Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
Collaboration Teamwork and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปัจจุบันมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอย่างมากหรือเป็น Native Digital ส่วนคนรุ่นเก่าหรือผู้สูงอายุเปรียบเสมือนเป็น Immigrant Digital แต่เราต้องไม่อายที่จะเรียนรู้แม้ว่าจะสูงอายุแล้วก็ตาม
Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี

 

นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว