การอบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย สาระการเขียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้ให้ความสำคัญในทักษะด้านการเขียนภาษาไทย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอารมณ์และความรู้สึกกับข่าวสาร อันเป็นการสื่อสารหรือสื่อความหมายเป็นตัวหนังสือตลอดจนเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์แทนถ้อยคำในภาษาพูด เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ตามความมุ่งหมายของผู้เขียน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีคุณครูเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิควิธีการ ตลอดจนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเป็นอย่างสูง จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
1. คุณครูยุทธภัณฑ์ จันทร์คำเรืองกุล ครู โรงเรียนบ้านก้อ อำเภอแม่จริม
2.คุณครูนัยนา จินะป๊อก ครู โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอนาน้อย
3.คุณครูภิภัสรา ยศอิศวกุล ครู โรงเรียนบ้านฟ้า
4.คุณครูดาวใจ สองสีโย ครู โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร
5.คุณครูคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านนาวงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และ
6. คุณครูทัศนีย์ จันทโคตร ครูโรงเรียนบ้านไร่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการอบรม

             

        

        

             

       

 

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว