ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 วิทยากรพี่เลี้ยง ผู้เข้ารับการฝึกประสปการณ์ ระยะที่ 2 “เรียนรู้สภาพจริง” จำนวน 16 คน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาให้นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นผู้บริหารต้นแบบ และได้ส่งผู้ผานการสอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 2 “การเรียนรู้สภาพจริง” ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในลำดับต่อไป โดยในวันที่ คณะผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ได้นำเสนอผลการเรียนรู้สภาพจริง ตามที่ได้เรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้
1.การบริหารงานการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ (โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
2.การจัดการเรียนการสอนและแนวคิดการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน (โรงเรียนนิธิวิทยิ์)
3.วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ต.น้ำเกี๋ยน
4.การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลเมืองน่าน) เมืองเก่ามีชีวิต
5.การลริหารจัดการองค์กรเอกชน (บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด)
6.การบริหารจัดการโรงเรียนที่มีเด็กหลากหลายชาติพันธ์ (โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง)
โดยมีนายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์ และสิบเอกพิษณุ เก่งกสิวิทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาติดตามผลการฝึกประสปการณ์ในครั้งนี้ ในการนี้ คณะผู้ฝึกประสปการณ์ ทั้ง 16 ท่าน ต่างมีความประทับใจในความเป็นเมืองน่าน และ ยืนยันจะนำประสปการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปขยายผล ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาต่อไป

            

      

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ / ข่าว