สพป.น่าน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อนุธยา เขต 2 ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุธยา เขต 2 ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ นายยรรยง อรรถีโภค นองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอนุธยา เขต 2 ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ SLC (Scool as Learning Community)กิจกรรมพัฒนานืเทศแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมทุกฝ่าย ในการนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. นายภานุมาศ ปาฟอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปา ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย
2. นายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาคา ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ เกิดมิติแห่งการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลาย และทั้งสองเขตพื้นที่การศึกษา จะได้นำไปพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป

       

      

      

 

มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว