พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลคำเสนอของบประมาณจากโรงเรียนในสังกัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นสำคัญก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณต่อไป การประชุมพิจารณาในวันนี้ได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการ จำนวน   8  ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง   8   อำเภอร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ

 

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว