แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                  วันที่ 16 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยกาสรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นางสมรี เกิดกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร นางสาวนันทิวัน แสงเนตร และนายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งตัวมาฝึกประสปการณ์ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามผลการสอบคัดเลือกได้ ประกอบด้วย

1. นายวีรพล สารบรรณ                                2. นายณัฐนันท์ วิทยาประโคน
3. นายทศพร ถือพุตซา                                4. นายประมวล บุญทีฆ์
5. ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี                        6. นางช่อชะบา ชื่นบาน
7. นายสมหมาย โมฆรัตน์                            8. นายสุเทพ ศรบุญทอง
9. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์                                10. นายสุรพล เพ็งน้อย
11. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน                    12. นายสำราญ ศรีจันทร์
13. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล              14.นายเสมอ วงค์พุฒ
15.นายวสันต์ ศรีประดู่                                 16.นายพนม เข็มเงิน
เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพจริงที่โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำโค้ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนักเรียนจากหลายชาติพันธ์ ทางโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนักเรียนอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อและพึ่งพาอาศัยกัน นักเรียนมีความรักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนทำให้เด็กๆมีผลงานทั้งทักษะอาชีพที่หลากหลาย และมีผลามฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งคณะผู้ฝึกประสปการณ์จะได้นำไปเสนอให้คณะกรรมการได้รับทราบต่อไป

      

       

      

      

      

      

 

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว