ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร”

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร”

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongpai Network:RN) เพื่อพัฒนาโครงการค่าย ” เยาวชน … รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบราราชกุมารี” สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563
                  วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมกาดน้ำทองน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเครือข่ายเชิงพื้นที่ (Rakpongpai Network:RN) เพื่อพัฒนาโครงการค่าย ” เยาวชน … รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบราราชกุมารี” สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563 โดยมีเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคเหนือกลุ่มที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ศูนย์ และจังหวัดน่าน จำนวน 2 ศูนย์) เข้าร่วมสัมมนา สำหรับโครงการค่ายเยาวชน … รักษ์พงไพร ปัจจุบันมีการประสานความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนัก ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ รวมถึงการนำไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียนและชุมชน ผ่านกิจกรรมค่ายแบบ Activ learning ที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่น โดยมีนางดวงเดือนพูดสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน

       

      

      

      

มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว