ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย 1 นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิจ 2.นายภาวัฒน์ สัตยวงศ์ 3.นายดุสิต ยาใจ 4.นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ 5.นายเจน ดีสีใส 6.นายถนอม ศักดิ์ดาศรี 7. นายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เลขานุการคณะกรรมการ 8. นายวัชรพงษ์ โนทะนะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้รายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสถานศึกษาในสังกัดโดยสังเกตุจากการที่คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนและผลที่ได้จากการเสนอแนะให้โรงเรียนในสังกัดได้ปรับปรุงแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาอย่างน่าพึงพอใจ โดยนายสมเร็จ อุดแดง ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการกระตุ้นหรือส่งเสริมสถานศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้โรงเรียนได้นำวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป