อบรมครูโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน

                นายสมเร็จ   อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายนิวัฒน์   ไชยเลิศ  รอง ผอ. สพป.น่าน เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมให้กับครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ชั้น ป. 6 สังกัดสพป.น่านเขต 1 จำนวน 120 คน ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ
สพป.น่าน เขต  1    มีวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ. รุ่งอรุณ   ลียะวณิชย์   โดยมีนายสุรชาติ   ภูผาผุย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมให้การอบรม ให้ความรู้กับครูในครั้งนี้