ร่วมการต้อนรับคณะกรรมมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
มอบหมายให้ นางบุษบา ศรีวิชัยอินทร์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายพิพัฒน์ หมื่นเป็ง  นางสาวศุภางศ์  รชตวงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ร่วมการต้อนรับคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเยี่ยมชมการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หมู่ (Zone C+) หรือโครงการ USO Net ณ โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นายธวัชชัย ชนะพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร  ให้การต้อนรับ