ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 “การเรียนรู้สภาพจริง”

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียนรู้สภาพจริง
วันที่ 5 กันยายน 2563 นายสามเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 “การเรียนรู้สภาพจริง” โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน และโรงเรียนนิธิวิทย์ สังกัดสำนังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นหน่วยพัฒนาการเรียนรู้สภาพจริง โดยมีผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 16 คน ระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 5-19 กันยายน 2563 นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว