พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาที่ 46 โดยผู้ผ่านพัฒนาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำรสนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 , 2 ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1, 2 และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนังานาขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน
วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ผ่านพัฒนาจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 , 2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1, 2 และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนังานาขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน การอบรมพัฒนาในวันที่ มีผู้เเข้ารับการพัฒนา จำนวน 49 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ประกอบด้วย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธสมศึกษา เขต 37 แพร่-น่าน นางวิภาพร พุฒิมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนัทวิภรณ์ จันต๊ะพรหมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นางพัทธนันท์ พิพธนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม นายศุภชัย ชุ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว และนายสุรสิทธิ์ สมยศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารสถานศึกษา นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว