การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
วันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน เพื่อรับทราบข้อมูลสภาพความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ การได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ระดมทรัพยากรรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในจังหวัดน่าน โดยมีรองศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการสภาการศึกษาเป็นประธาน ในการประชุมระดมความคิดเห็นในวันนี้ได้มีตัวแทนในพื้นที่จังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางยุพิณ บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายประสิทธิ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายปกรณ์ ศศิวัศไพศิษย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะว้า นายภานุวุธ บูรณะพรหม นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นายประสาท ศรีสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน โดยมีนางสุรีรัตน์ ต. สุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเป๋ย ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ สภาพปัญหา การแก้ไข และผลสำเร็จทางด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านปางเป๋ย ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน เป็นกรณีตัวอย่าง มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

 

โพสต์โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เมื่อ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2020