ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง.
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1. ให้การต้อนรับ นางสาวกระแสสินธุ์ ปล้องมะณี นักวิชาการชำนาญการพิเศษและนางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสเดนทางมานิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่ บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน ๕ จังหวัดภาคเหนือ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ โดยมีนายอนุชา รัตนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายคู่ขนาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ โรงเรียนบ้านน้ำตวง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ ๓ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ #มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว