พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดอบรมสัมมนาครูแนะแนว เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูจิตวิทยาประจำโรงเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นี่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมสัมมนาครูแนะแนว และ เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือครูจิตวิทยาประจำโรงเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ พัฒนาและแก้ไขปัญหาจากทุกฝ่ายโดยเน้นให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
5.การส่งต่อ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครู เป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ให้มีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาพัฒนาอารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหวังของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2521 การอบรมสัมนาในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1. น.ส.นัฐพร ท้าวคำพุ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี สพป.น่าน เขต 1
2.นางกอบกมล ทบบัณฑิต อดีต ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
3. นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.น่าน เขต 1
4. นางสาวสลิลทิพย์ กุลณาวงศ์ นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป. น่าน เขต 1 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 160. คน นายมานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว