กลุ่มโรงเรียนแม่จริมประชุมสามัญประจำปี 2563

ประชุมสามัญประจำปี 2563
กลุ่มโรงเรียนแม่จริม จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่จริม ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสปการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแลกเปลี่ยนประสปการณ์ตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การประชุมประจำปีในครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม จำนวน 166. คน โดยมีนายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง ประธานกลุ่มโรงเรียนแม่จะริมกล่าวรายงาน
ในการนี้ได้มีนายประสิทธิ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายชาติชาย ทนะขว้าง ศึกษานิเศก์ ชำนาญการพิเศษ และ นางชุลีกร เชียงปะละ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุม มานพ เถรหมื่นไวย ภาพ/ข่าว