เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดให้การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
วันอาทิตย์ที่ 16. สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นแบบอย่างและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนซึมซับคุณค่าแห่งความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอย่างเป็นวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย สร้างเครือข่ายต่อต้านการคอรัปชั่นในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงสาอำเภอแม่จริ อำเภอสันติสุข อำเภอบ้านหลวง อำเภอภูเพียง และอำเภอเมืองน่าน เข้ารับการอบรม จำนวน 208 คน โดยมีนายสุรชาติ ภูผาผุย ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญผอ.กลุ่มนิเทศ สพป.น่าน เขต 1. กล่าวรายงาน มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว