พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2563

พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศคกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมพระพิรุณ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยิราชมงคลล้านนา น่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศคกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดให้มีโครงการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดน่าน โดยมีนักเรียนและข้าราชการครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 260 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ คือ
1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดน่านให้เป็นเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาสินค้าและอาชีพในท้องถิ่น มีทักษะอาชีพ มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้า การบริการและการจำหน่ายสินต้า
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในจังหวัดน่านให้เป็นผู้ที่สามารถพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานอาชีพและบริการ สู่การตลาดทั้งในรูปแบบการตลาดแบบ Off Line และการตลาดแบบ On Line ในโลกศตวรรษที่ 21
3. เพื่อให้ผู้เรียนในจังหวัดน่านมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนต่อและประกอบอาชีพ
4. พื่อสร้างทักษะอาชีพและทางเลือกการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน การจัดการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้จากสถาบันการศึกษา จำนวน 3 แห่ง 11 หลักสูตร ได้แก่
1. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ให้การฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิค ช่างยนต์ ช่างเสริมสวย/สปา และหลักสูตรการทำขนมไทย
2. วิทยาลัยเทคนิคน่าน ให้การอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ ช่างไม้ และหลักสูตรคหกรรม
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ให้การอบรมหลักสูตรเครื่องดื่มน้ำผลไม้ หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ หลักสูตรการทำขนมเบเกอรี่ และหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตลาดแบบ On Line
ในการอบรมครั้งนี้ นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ให้เกิยรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ โดยมีนายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวรายงาน นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว