โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple P) @รร.ราชานุบาล

วันที่ 15 สิงหาคม 2563  โรงเรียนราชานุบาล ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจาก รพ.น่าน ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม (Triple ) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน ในกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ผู้ปกครอง และครูประจำชั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.น่าน และขอขอบคุณ ผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว