โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้มีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นแบบอย่างและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนซึมซับคุณค่าแห่งความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอย่างเป็นวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย สร้างเครือข่ายต่อต้านการคอรัปชั่นในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น จำนวน 90 คน โดยมีนางสิริรัตน์ แย้มศิลป์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร กล่าวรายงาน และนายกฤษฎา อินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าอบรม