ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ให้การต้อนรับผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานวัฒนธรรมล้านนาในพื้นที่วังหวัดน่านในวันที่ 10 และวันที่ 11 เป็นเวลา 2 วัน นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว