คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่านและคณะกรรมลูกเสือจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกแห่งชาติ พร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน และค่ายลูกเสืออำเภอเวียงสา ตำบลอ่ายนาไลย์ โดยนายสมเร็จ อุดแดง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาค่ายลูกเสือทั้งสองแห่ง ในการนี้ ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ได้ขอให้ทุกภาคส่่วนร่วมมือกันในการพัฒนากิจการของลูกเสือเพื่อให้เด็กนักเรียนในวัยเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้มีความเสียสละ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วย นายมานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว