อบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

อบรมพัฒนาครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จัดให้มรการอบรมพัฒนาครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้คิดเลขเป็น
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรการอบรมพัฒนาครูจัดการเรียนรู้คิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้านการคิดเลขเป็น และให้ครูผู้สอนสามารถสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความเป็นกลางเที่ยงตรงสำหรับใช้ในการวัดและประเมินด้านความสามารถของผู้เรียน และในเวลา 16.00 น. นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้เดินทางมาให้กำลังใจคณะผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดการอบรมตามลำดับ มานพ…