การขยายผลให้เครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้กับโรงเรียนในสังกัด อปท.

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ และผู้นำเครือข่าย (LN) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และทีมงานวิทยากรจากโรงเรียนราชานุบาล ประกอบกอบด้วย นางกิติยาภรณ์  เวงวรรธน์ นางรุ่งนภา  ภู่เจริญ และนางเจธนี  ศิริมาตย์  อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดู่พงษ์และตำบลป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค.63 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)เพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในจังหวัดน่าน…เป็นการเรียนรู้ที่สามารถเป็นพื้นฐานให้คุณครูได้สอนลูกศิษย์ตัวน้อยๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามศักยภาพในตัวเด็ก ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดน่าน ต่อไป