นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนและเฝ้าระวังไวรัส Covid-19

วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลฯ ชุดกลุ่มโรงเรียนนาน้อยน้อย นำโดย นายอดุลย์ โรงคำ  ผอ.รร.บ้านสันทะ และประธานกลุ่มนาน้อย 2  พร้อมคณะฯ ได้เข้านิเทศ ติดตาม ความพร้อมของโรงเรียนในการรเปิดเรียนและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19  โดยมีกำหนดการ 3 วัน ประกอบด้วย
14 กรกฎาคม 2563  :: โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย   โรงเรียนบ้านทับม่าน และโรงเรียนบ้านนาไค้
15 กรกฎาคม  2563 :: โรงเรียนบ้านสันทะ  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม และโรงเรียนบ้านเชตวัน
16  กรกฎาคม  2563 :: โรงเรียนบ้านส้าน และโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์

ขอขอบคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนได้เป็นอย่างดี และมีมาตรฐานในการเฝ้าระวังฯ ได้อย่างดีมาก ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการต่อศึกษา ต่อไป