คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สพป.น่าน เขต 1

สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงาน ณ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 1,200 บาท สำหรับการดำเนินการสอบในครั้งนี้ มีผู้สมัครและเข้าทำการสอบคัดเลือก จำนวน 4 คน นายมานพ เถรหมื่ไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว