การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย” กลุ่มโรงเรียนแม่จริม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563  นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ประธานการอบรม “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย” ของกลุ่มโรงเรียนแม่จริม โดยมีนายสถิตพงษ์ หมื่นโฮ้ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาคา และประธานกลุ่มโรงเรียนแม่จริม พร้อมผู้บริหาร คณะครู ได้ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการอบรม โดยในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนแม่จริม ให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการส่งต่อนักเรียนอนุบาล สู่ชั้นประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมีคณะครูโรงเรียนภายในกลุ่มแม่จริมและเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนในอำเภอแม่จริม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย