การประชุมชี้แจงการตรวจรับสัญญาณเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่อง การตรวจรับสัญญาณเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบการติดตั้ง ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ฯลฯ พร้อมทั้งวิธีการรายงานการใช้ รายเดือน โดยโรงเรียนต้องรายงานผลทั้ง 2 รายการให้ทางเขตรับทราบ ผ่านทางระบบ Google Form