ร่วมต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะ ร่วมต้อนรับ นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไชยา อินทะเสน นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดน่าน ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมการเปิดภาคเรียน และบริหารจัดการ ภายใต้สถานการณ์ ได้ดีมาก ผู้ปกครอง นักเรียนให้ความร่วมมือ โดยจัดการเรียนการสอน “แบบสลับกลุ่มนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และสลับสัปดาห์การเรียน” ดังนี้
สัปดาห์แรก
1. กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์
2. กลุ่มที่ 2 เรียนวันอังคาร พฤหัสบดี
สัปดาห์สอง
1. กลุ่มที่ 1 เรียนวันอังคาร พฤหัสบดี
2. กลุ่มที่ 2 เรียนวันจันทร์ พุธ ศุกร์
และในวันที่นักเรียนอยู่บ้าน จะได้รับการบ้านที่ครูมอบหมาย ใบงาน แบบฝึกหัด การศึกษาค้นคว้า แผนผังความคิด