การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนระหว่างสพป.น่าน เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 4 ระบบ คือ

  1. ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
  2. ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)
  3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา (P-School Checking Program : PSC)
  4. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร( Education Management Infomation System :EMIS)

ตามปฎิทินการปฏิบัติงานงานตลอดทั้งปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อให้นำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา นำไปจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว การวางแผน/โครงการต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน และเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง เเม่นยำ ให้มีการตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับสถานศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์