ขยายผลการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ให้กับเครือข่ายร่วมพัฒนา

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาระดับปฐมวัย ให้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดน่าน”  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมีคุณครูผู้สอนระดับปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 อบต. ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลน้ำเกี๋ยน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเมืองจัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลน้ำแก่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลม่วงตึ๊ด ได้ส่งครูเข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน