ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์งานปฐมวัย สพป.น่าน เขต 1

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ปฐมวัยน่าน 1 ภายในเว็บไซต์มีเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
1. แนวทางการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2. การพัฒนาครูด้านกิจกรรมการจัดประสบการณ์นักเรียนปฐมวัย
3. การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV

4. ห้อมสมุดออนไลน์ปฐมวัยน่าน 1