ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ดร.อัศรายุทธ  ศรีใจอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานโรงเรียนเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การประเมิน มอบหมายหน้าที่ในการประเมินผลงานต่าง ๆของ โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน จำนวน 30 โรงเรียน โดยการประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมจำนวน 10 คน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการฯ และโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมินในครั้งนี้