การประเมิน ผอ.รร.บรรจุ ณ วันที่ 1 มีนาคม2562 ระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ และดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต1 ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์ ผอ.รร.บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)นายศุภชัย ชุ่มใจ ผอ.รร.บ้านวังยาว นายสุรชาติ ภูผาผุย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายวันชัย ภูผาคุณ ศึกษานิเทศก์ นางสมรี เกิดกล่ำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ นายรัฐพงศ์ ปุริสาท นักทรัพยากรบุคคล และนายไกรวัน มีเงิน ประธานกลุ่ม รร.เวียงสา2 ทำการประเมิน ผอ.รร.บรรจุ ณ วันที่ 1 มีนาคม2562 ระยะเวลา1ปี ของ นางกมลทิพย์ เพชรสุภา ผอ.รร.บ้านสบยาง นายจิรโจน์ คำลือเลิศ ผอ.รร.บ้านดอนไพรวัลย์ อำเภอสันติสุข นายบัณฑิต ม่วงพัฒนา ผอ.รร.บ้านอ่ายนาผา นส.ขวัญฤทัย สายวงค์ ผอ.รร.บ้านป่าหุ่ง อำเภอเวียงสา ผลการประเมินเป็นที่น่าภาคภูมิใจในความุ่งมั่นของ ผอ.รร.ทั้งสี่ รร.ที่พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตนเองได้อย่างสมเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา