ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

กำหนดส่งผลการดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ของโรงเรียนระดับปฐมวัย ในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และโรงเรียนในเครือข่าย มศว. โดยขอให้ทางโรงเรียนส่งผลงาน 3 อย่าง ประกอบด้วย

  1. แบบสอบถามผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีการศึกษา 2562
  2. รายงานผลการทดลองกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 20 กิจกรรม
  3.  รายงานโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน จำนวน 1 โครงงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขอรับตราพระราชทาน/ต่ออายุตราพระราชทาน และคงสภาพตราพระราชทาน ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งผลงาน ตามแบบฟอร์มออนไลน์ที่แนบตามลิงค์ ให้เสร็จสิ้นภายในวัน 15 เมษายน 2562
คลิกส่งผลงาน