นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561 (ระยะที่ 2) @รร.ชุมชนบ้านนาหลวง

วันที่ 19 มีนาคม 2563  นายสุรชาติ ภูผาผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 ร่วมกับ นายจักรวรรดิ์ ญาณกรสกุล และนายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ ศึกษานิเทศก์  ได้มานิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2561 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล การเชื่อมต่อการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่เด็ก อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทางสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป และขอชื่นชมโรงเรียนในความมุ่งมั่นในการพัฒนา