นิเทศ ติดตามและให้กำลังใจการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย @รร.ราชานุบาล

ในนามคณะครูฝ่ายปฐมวัย ร.ร .ราชานุบาล..ขอขอบพระคุณ ท่าน อาจารย์ดร.สมปรารถนา และ ศน.จักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล ที่ได้ให้คำชี้แนะ แนะนำในการทำโครงงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อต่อยอดไปถึงการทำวิจัยในชั้นเรียน จะนำสิ่งที่ท่านอาจารย์แนะนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป